Nowości
Zakaz parkowania B-35
Zakaz parkowania B-35
19,68 zł 16,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Producent znaków drogowych ZNAGAR zaprasza do zapoznania się z asortymentem sklepu posiadamy w ofercie: znaki drogowe, oznakowanie, pachołki, lustra drogowe, separatory i blokady parkingowe, progi zwalniające, tabliczki do znaków drogowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dn. 2014-12-24
www.sklepZNAGAR.pl


§ 1
[Definicje ]

Sprzedawca: ZNAGAR.PL SC z siedzibą w Warszawie przy ul. Pancerna 29/1 NIP 952-214-34-99, REGON: 363711671, prowadząca Sklep internetowy www.sklepZNAGAR.pl, oraz usługi z zakresu inżynierii drogowej. ZNAGAR.PL Spółka Cywilna prowadzona jest przez wspólników Łukasz Ladzik i Maciej Przesmycki.
Kupujący: zwanym również Klientem lub Zamawiającym może nim być osoba pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do zawierania umów i dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
Konsument: Klient będący osobą fizyczną wiążącą się niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep: serwis internetowy www.sklepznagar.pl, oferujący sprzedaż produktów drogowych na jego stronach.
Zamówienie: efekt szeregu czynności wykonanych przez Kupującego na www.sklepznagar.pl prowadzące do wyboru produktów i zatwierdzenia woli ich zakupu poprzez kliknięcie opcji ZAMAWIAM.


§ 2
[Sposób składania oferty kupna. ]

1. W celu zakupu towarów dostępnych w Sklepie internetowym www.sklepznagar.pl należy złożyć ofertę kupna w drodze wypełnienia formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.sklepznagar.pl
2. Złożenie oferty kupna może również nastąpić w wyniku wykorzystania danych osobowych Kupującego uzyskanych w wyniku uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji Kupującego w sklepie internetowym www.sklepznagar.pl . Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.sklepznagar.pl
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych w trakcie uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wypełnienia formularza rejestracji, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Złożenie oferty przez Kupującego jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu oferty kupna elektronicznie. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia oferty kupna i ma wyłącznie charakter informacyjny, że Kupujący złożył ofertę kupna.
5. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży, dopóki Sprzedawca nie złoży wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty kupna. Z chwilą złożenia przez Sprzedawcę wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty Kupna zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży.
6. Wyraźnym oświadczeniem woli, o którym mowa w § 2 ust. 5 nie jest informacja automatycznie generowana przez system komputerowy obsługujący Sklep internetowy www.sklepznagar.pl , lecz indywidualne oświadczenie Sprzedawcy przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Sprzedawcy.
7. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego danych sugerujących złożenie pozornego oświadczenia woli, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonej przez niego oferty kupna.
8. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Sprzedawca powziął wątpliwości w zakresie oceny czy osoba występująca w imieniu Kupującego nie będącego osobą fizyczną jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu tej jednostki lub w przypadku zakupu, którego łączna wartość przekracza kwotę 4.000 (cztery tysiące 00/100) zł.
9. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 7 i 8 brak potwierdzenia przez Klienta złożenia przez niego oferty kupna najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wezwania do potwierdzenia autentyczności oferty kupna powoduje, że jakiekolwiek oświadczenia Kupującego nie wywołują żadnych skutków prawnych.
10. Ceny towarów wyświetlane na stronie internetowej www.sklepznagar.pl nie stanowią elementu oferty Sprzedawcy w rozumieniu prawa cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

 

§ 3
[Formy płatności]

1. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:
a. za pobraniem - gdy Kupujący spełnia świadczenie pieniężne w momencie odbioru przesyłki,
b. przelew bankowy – wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w treści wiadomości e - mail. Zapłata ceny następuje w momencie uznania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy zgodnego z ceną sprzedaży. Przelew może nastąpić drogą tradycyjną lub za pośrednictwem przelewu internetowego systemu PayU.
c. płatność gotówką, w momencie odbioru zamówionego towaru bezpośrednio we wskazanym magazynie www.sklepznagar.pl .

 

§ 4
[Dostawa towaru - Transport]

1. Towar dostarczany jest do Kupującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa towaru następuje przesyłką kurierską. Możliwy jest również odbiór osobisty przez Kupującego.
a. system zamówień prezentuje możliwy sposób odebrania towaru i uiszczenia należnych opłat za towar i transport w §3 pkt.1,
b. w przypadku transportu usługą kurierską prezentowana cena jest ściśle zależna od wagi i kształtu przesyłki. System prezentuje cenę zależną od wagi, jednakże Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny transportu w przypadku dużych gabarytów i nieregularnych gabarytów towaru, lub wyboru większej niż 2 różne typy towaru z oferty sklepu, o czym Kupujący jest każdorazowo powiadamiany podczas procesu składania zamówienia,
c. w przypadku rekalkulacji ceny transportu Sprzedający zobowiązany jest powiadomić o zmianie wartości tego kosztu Kupującego, przed nadaniem przesyłki,
d. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeśli cena transportu wynikająca z rekalkulacji jest dla niego nieakceptowalna.
3. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są „pod dom, firmę”.
4. Dostarczenie towaru następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 i wynosi zwykle do 4 dni roboczych:
a. od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem,
b. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w drodze przelewu bankowego,
c. od momentu uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia oferty kupna – w przypadkach określonych w § 2 ust. 8 lub 9.
5. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w § 4 ust. 4, Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem informując go o opóźnieniu oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
6. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.
7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia niezwłocznie (w ciągu 24 h od odbioru towaru) następujących czynności:
a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera,
b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.
8. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 7 lit. a - c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.
9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru od Kuriera, skutkującego zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.
10. W przypadku opisanym w ust. 9 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 4 – krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 14 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Kupujący mógł odebrać towar od Przewoźnika (Kuriera).
11. W przypadku uiszczenia przez Kupującego zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 10 oraz braku stwierdzenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek uszkodzeń towaru uniemożliwiających jego dalszą sprzedaż, na pisemny wniosek Kupującego Sprzedawca może odstąpić od dochodzenia roszczenia z tytułu zapłaty ceny zakupu, zaś w przypadku dokonania uprzedniego zapłaty ceny rozważy okoliczność jej zwrotu.

 

§ 5
[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
a. Czas terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od wejścia w posiadanie przez Konsumenta wysłanego towaru lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, za wyjątkiem określenia innego sposobu na formularzu odstąpienia od umowy (np.; zwrot na konto bankowe)
b. Sprzedawca dokonuje zwrotu pod warunkiem niezmienionej przydatności towaru do ponownej sprzedaży.
c. Warunkiem zwrotu płatności towaru jest odesłanie do Sprzedającego oryginału paragonu sprzedaży.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca sam odebrał rzecz. Uznawany jest termin nadania przesyłki.
a. Konsument ponosi koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy.
b. Konsument ponosi odpowiedzialność za ponowne spakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami w transporcie odsyłanego towaru.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b. towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży (towar na specjalne zamówienie).
c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
5. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
6. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
7. Wzór formularza odstąpienia do umowy.
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZNAGAR.PL SC
ul. Pancerna 29/1 04-424 Warszawa,
biuro@sklepznagar.pl
Nr zamówienia oraz nr paragonu lub faktury / __________________
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
Data zamówienia (*)/data odbioru (*) ______________________
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________
Adres konsumenta(-ów) ________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ____________
Data ______________________
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

 

§ 6
[Reklamacje]

1. Towary sprzedawane i dostarczane przez sklep internetowy www.sklepznagar.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
2. Towary w większości objęte są ochroną gwarancją 12-miesięczną, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3. W przypadku ujawnienia się wady towaru Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. W tym przypadku należy postępować zgodnie z regułami obowiązującymi u danego Gwaranta/Producenta towaru.
4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie pisemnej na adres biuro@sklepznagar.pl, z dokładnym opisem przedmiotu reklamacji, ewentualnie dołączyć zdjęcia reklamowanego towaru, niezwłocznie po stwierdzeniu wady lub innej przyczyny reklamacji. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy obowiązkowo dołączyć kopię/skan dokumentu potwierdzającego zakup.
5. Obsługa reklamacji nie dotyczy:
- uszkodzeń mechanicznych towarów, powstałych wskutek nieprawidłowego ich użytkowania, montażu czy składowania,
- towarów pełnowartościowych dostarczonych zgodnie z "indywidualnym zamówieniem", posiadających cechy określone i zaakceptowane przez zamawiającego na podstawie przesłanych przez Sprzedawcę wycen, projektów i szczegółowych danych technicznych towarów (tj. kolor, wymiar, materiał wykonania etc.), w przypadkach gdy Zamawiający np. "zmienił zdanie".
- zgłoszeń złożonych po upływie terminu obowiązywania reklamacji tj. 12 miesięcy od daty zakupu towaru.

 

§ 7
[Dokument fiskalny]

1. Ceny produktów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego www.sklepznagar.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT, jak również koszt gospodarowania odpadami.
2. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest RACHUNEK w postaci faktury VAT lub PARAGONU dla Konsumentów
3. Jeśli transport następuje z magazynu Sprzedającego, faktura znajduje się w paczce.
4. Jeśli transport następuje bezpośrednio od producenta, Sprzedająca dośle ją oddzielnym listem.

 

§ 8
[Ochrona Danych Osobowych]

1. Administratorem danych jest ZNAGAR.PL SC z siedzibą w Warszawie przy ul. Pancerna 29/1 NIP 952-214-34-99, REGON: 363711671, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu. www.sklepznagar.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP, nr telefonu.
5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9
[Postanowienia końcowe]

1. Złożenie oferty kupna towarów prezentowanych w Sklepie internetowym www.sklepznagar.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, co jest wymagane potwierdzeniem przez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox” na etapie zamawiania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl